آشنایی با پورتال آنلاین هوشمند سازمانی-اداری دانا

حضور و غیاب آنلاین

محاسبه ساعت کاری همکاران در به صورت ماهیانه

مشاهده و گزارش گیری ساعت کاری همکاران در یک بازه خاص

درخواست مرخصی از سوی کارمندان و پذیرش و عدم پذیرش آن از سوی مدیران

تعریف پروژه و فعالیت های سازمان

تعریف مراحل پیشرفت در پروژه و زمان بندی هر یک از مراحل

اضافه نمودن کارمندان مربوطه در پروژه

تعریف کارها و وظایف جهت انجام پروژه ها

اختصاص و محول نمودن کارها و وظایف تعریف شده به کارمندان

تعریف مدارک و قرار دادن فایلهای مربوطه

امکان اولویت بندی کارها و وظایف

رسم نمودار گانت در پروژه

تایملاین فعالیت های صورت گرفته در پروژه

محاسبه ساعت کاری کارمندان در طول پروژه

حسابرسی در پورتال هوشمند

امکان تعریف صورتحساب در پروژه و ارسال به پنل مشتری در صورت وجود

امکان مدیریت حساب با تعریف درآمد، خرج و سود

امکان مشاهده و گزارش گیری از پرداختی های صورت گرفته توسط مشتری ها

امکان تعریف صورت حساب در زمان های مدنظر و یادآوری آن به مشتری به صورت هوشمند

امکان تعریف مشتری و ارباب رجوع در پورتال

امکان تعریف نام کاربری ویژه مشتری و اختصاص پروژه مربوط به مشتری

امکان مشاهده پروژه اختصاص داده شده به مشتری

امکان ارسال صورت حساب به پنل مشتری با قابلیت یاأاوری در زمان موعود

امکان ارسال تیکت از سوی مشتری

مشتری تنها بخش از روند پروژه که توسط شما اجازه داده شده است را می تواند مشاهده نماید

امکان ارسال فایل توسط مشتری به شما

داشبورد حرفه ای با امکانات فراوان:

کارهای انجام نشده

رویدادهای امروز

پیام ها و اطلاعیه ها

تعداد پروژه های صورت گرفته، انجام نشده و در حال انجام

تایملاین پروژه

تیکت ها

مشاهده نوتیفکشن ها

قابلیت تغییر رنگ داشبورد

قابلیت مشاهده سریع پروژه ها، کارها و مشتریان مورد علاقه در آیکون مربوطه

ویژگی های تعاملی پورتال

امکان بایگانی آنلاین کامل مدارک

امکان گفتگوی آنلاین با همکاران توسط مدیران

امکان برگزاری جلسه مجازی