منوهای نصب در پنل مدیریت

مرکز آموزش مجازی دانش

برنامه درسی دوره

جلسه اول دوره اول
0 ساعت 5 دقیقه00:05
جلسه دوم دوره اول
0 ساعت 5 دقیقه00:05
شرکت در دوره19 ظرفیت باقیمانده
  • 1,500,000 ریال 1,000 ریال
  • 10 روز
  • 20 ظرفیت
  • گواهی پایان دوره

جستجو دوره

دوره های محبوب

دسته بندی دوره ها

نوشته های اخیر